Hoppa till innehåll

EU:s nya initiativ som gäller säkerhet och försvar

Europeiska unionen har intensifierat sitt säkerhets- och försvarssamarbete under de senaste åren. Inom EU:s försvarssamarbete spelar de så kallade nya försvarsinitiativen en viktig roll. Dessa inbegriper

  • det permanenta strukturerade samarbetet (PSS eller på engelska PESCO),
  • den årliga utvärderingen av försvaret (Coordinated Annual Review on Defence, CARD),
  • en europeisk försvarsfond (European Defence Fund, EDF) och
  • förstärkningen av planerings- och ledningsförmågan i EU:s krishanteringsinsatser.

Under sitt ordförandeskap vill Finland säkerställa att mål som redan uppställts också uppnås på ett effektiv sätt. Finland ska under ordförandeskapet också fortsätta med den strategiska diskussion om säkerhet och försvar som förs i EU.

Det permanenta strukturerade samarbetet

Europeiska unionens råd fattade beslut om att inrätta ett permanent strukturerat samarbete (Pesco) i december 2017. Alla EU:s medlemsländer förutom Danmark, Malta och Storbritannien deltar i samarbetet.

Det permanenta strukturerade samarbetet ska främja EU:s mål, stödja medlemsländerna i utvecklingen av den militära kapaciteten och fördjupa försvarssamarbetet. Samarbetet löper på två nivåer:

De deltagande länderna har gjort bindande åtaganden som utvärderas regelbundet. Åtagandena gäller investeringar i försvarsmaterielområdet, harmonisering av försvarssystemen, styrkors användbarhet, avhjälpande av kapacitetsbrister och europeiska projekt som gäller försvarsmateriel.

Åtagandena uppfylls med samarbetsprojekt som länderna deltar i utgående från sina egna premisser. Finland har anslutit sig till fyra Pesco-projekt som ordinarie medlem och till sex projekt som observatör.

Det strukturerade samarbetet delas in i strategiska etapper varav de första hålls åren 2018–2020 och 2021–2025. I början av etapperna preciseras målen för fullgörandet av åtagandena. De deltagande medlemsstaterna upprättar årligen nationella genomförandeplaner där man rapporterar om hur åtagandena fullgjorts det gångna året och presenterar planer för de kommande åren.

Den årliga utvärderingen av försvaret

Den årliga utvärderingen av försvaret (CARD) inleddes som ett tvåårigt försök i maj 2017. Syftet med utvärderingen är att skapa en lägesbild av Europas militära kapacitet, producera bedömningar av hur försvarssamarbetet framskrider samt identifiera samarbetsmöjligheter. Utvärderingen omfattar bland annat medlemsländernas försvarsutgifter samt genomförandet av EU:s prioriteringar för förmågeutveckling.

Den första utvärderingsrapporten blev klar hösten 2018 och den första egentliga utvärderingsomgången ska inledas 2019. Medlemsländerna beslutar självständigt om vilka uppgifter de lämnar i samband med en utvärdering samt om hur resultat och rekommendationer ska genomföras.

Europeiska försvarsfonden

Kommissionen har föreslagit att det ska inrättas en europeisk försvarsfond inom ramen för budgetramen för 2021–2027. I november 2018 godkände rådet till största delen kommissionens förslag, men till exempel finansieringen av fonden beror på överenskommelsen om nästa fleråriga budgetram. Detta är första gången man tänker avsätta en del av EU:s budget för försvarssamarbete.

Ur den europeiska försvarsfonden ska man stöda investeringar i gemensam forskning och gemensam utveckling av försvarsmateriel och försvarsteknik. Med fonden stärker man synergier och kostnadseffektivitet inom försvarsindustrin.

Syftet är att öka den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft, effektivitet och innovativa förmåga samt att stärka en gemensam och öppen inre marknad inom EU. Fonden uppmuntrar också till exempel små och medelstora företag att delta i gränsöverskridande projekt.

Planerings- och ledningskapaciteten inom EU:s krishanteringsinsatser

Man har stärkt planerings- och ledningskapaciteten inom EU:s krishanteringsinsatser såväl på strategisk som taktisk nivå. Ledningsstaben för militära utbildningsuppdrag (MPCC) som inrättats 2017 ansvarar för planeringen och ledningen av utbildningsuppdrag.

Syftet är att vidareutveckla planerings- och ledningskapaciteten så att den 2020 ska kunna ta ansvar för planeringen och ledningen av småskaliga verkställande operationer. För närvarande är den finländska generallöjtnanten Esa Pulkkinen direktör för kapaciteten och chef för EU:s militärstab.

EU:s globala strategi som bakgrund

EU:s nya initiativ som gäller säkerhet och försvar bygger på styrning från Europeiska rådet, EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska globala strategi som publicerades i juli 2016 samt rådets påföljande slutsatser och kommissionens europeiska försvarshandlingsplan.

Europeiska unionens råd: EU-samarbetet om säkerhet och försvar

Europeiska utrikestjänsten EU:s globala strategi (på engelska)

Mer information

Outi Hyvärinen, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn +358 295 3500 035, outi.hyvarinen(at)formin.fi
Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn +358 295 140 058, tuomas.koskenniemi(at)defmin.fi