Hoppa till innehåll

Politik för Arktis: Betydelsen av Arktis ökar

Den norra arktiska regionen värms upp mer än två gånger snabbare än resten av världen. Isen och den eviga tjälen smälter. Flera av orsakerna till uppvärmningen finns i söder. Samtidigt påskyndar förändringarna i norr klimatförändringarna i söder. Växelverkan mellan Arktis och övriga världen blir starkare. Arktis blir en allt globalare fråga.

Den arktiska regionens strategiska betydelse kommer att öka i Europa och globalt under de kommande åren och årtiondena. När det blir enklare att utnyttja naturresurserna och när trafikförbindelserna och möjligheterna att ta sig fram i regionen blir bättre, ökar det framtida intresset för den. Den växande ekonomiska verksamheten ökar miljökonsekvenserna och riskerna. Genom EU:s insatser kan de minskas och motarbetas.

Att bromsa klimatförändringarna prioriteras under Finlands ordförandeskap och i politiken för Arktis

Under sitt ordförandeskap främjar Finland en EU-politik som tar hänsyn till stabiliteten, de ekonomiska möjligheterna, sysselsättningen och tryggandet av den mycket känsliga naturen i den arktiska regionen. Fokus ska ligga på att bromsa klimatförändringarna, vilket ska stödas genom EU-finansiering av forskning, utveckling och innovation.

All verksamhet inom den arktiska regionen ska bygga på att skydda klimatet, på naturens bärkraft och på principerna för hållbar utveckling. Näringsgrenarna i norr och urbefolkningens rättigheter ska tryggas, och alla centrala projekt i den arktiska regionen ska genomgå grundliga konsekvensbedömningar.

Som ordförandeland främjar Finland stabiliteten i den arktiska regionen och strävar efter att bidra till att den arktiska regionen hålls utanför militära spänningar.

Politiken för Arktis ett verktyg för EU att också uppnå mer övergripande mål inom unionens klimatpolitik, yttre förbindelser och främjande av hållbar ekonomi och innovationer. Finland stöder det allt starkare genomförandet av EU:s tredje meddelande om Arktis i unionens alla inre och yttre åtgärder.

Arktiska rådet har en viktig roll

I det arktiska samarbetet stöder Finland stärkande av Arktiska rådet och främjandet av arbetet i Arktiska ekonomiska rådet. I Arktiska rådet sammanförs regeringar, urbefolkningar och den akademiska världen på ett internationellt unikt sätt. EU deltar i arbetet i Arktiska rådets arbetsgrupper, och Finland har understött att EU:s i praktiken redan existerande observatörsstatus ska bli officiell.

Under Finlands EU-ordförandeskap utnyttjas resultaten från Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019 när det gäller miljö, trygg sjöfart, att främja hållbar ekonomi, att minska utsläpp av svart kol och deras klimat- och hälsopåverkan, kommunikationsförbindelser, meteorologi, utbildning, att utnyttja ny rymdteknik och att bekämpa markbränder.

Finland ordnade tillsammans med unionen EU:s första internationella evenemang på hög nivå om politiken för Arktis, A Sustainable Arctic – Innovative Approaches, i Uleåborg 2017.

Under EU-ordförandeskapet ordnar Finland ett evenemang om Europas regionala samarbete i norr: A Clean and Global North den 28–29 november 2019 i Helsingfors.

EU:s politik för Arktis

Unionens politik för Arktis genomförs utifrån kommissionens och Europeiska utrikestjänstens tredje meddelande om Arktis, som publicerades 2016 och heter Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet – En integrerad EU-politik för Arktis, och rådets slutsatser om Arktis. Läs mer om EU-politiken för Arktis på sidan EU-politik för Arktis (på engelska) på webbplatsen för Europeiska utrikestjänsten.

Mer information

Harri Mäki-Reinikka, ambassadör och ledande sakkunnig, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 972, harri.maki-reinikka(a)formin.fi
Pekka Shemeikka, ansvarig tjänsteman, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 944, pekka.shemeikka(a)formin.fi