Hoppa till innehåll

Reformen av jordbrukspolitiken

Under Finlands EU-ordförandeskap drivs reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) vidare så mycket som möjligt.

Europeiska kommissionen gav sommaren 2018 tre lagstiftningsförslag om reformen av jordbrukspolitiken 2021–2027. Förslagen svarar på framtida utmaningar samtidigt som stöd avsätts för att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukssektor.

Kommissionens förslag tar särskild hänsyn till unga jordbrukare, små och medelstora gårdar, bekämpning av klimatförändringen, miljö och generationsväxlingar samt matens säkerhet och kvalitet.

Rådet och parlamentet har behandlat kommissionens förslag

Kommissionens förslag har behandlats av rådets arbetsgrupper, särskilda jordbrukskommittén och rådet för jordbruk ända sedan kommissionen lade fram förslagen. I slutet av Rumäniens ordförandeskap ges ut en rapport som beskriver framstegen med alla tre förordningsförslag och de helheter som ännu inte är slutbehandlade. Alla tre förordningsförslag har också uppdaterats under det rumänska ordförandeskapet.

Om förordningarna tas beslut tillsammans med Europaparlamentet som behandlade förslagen samtidigt med rådet. Betänkandena från parlamentets jordbruksutskott har ännu inte tagits upp till behandling vid parlamentets plenarsession. Det nya parlamentet beslutar om fortsatt behandling när det inleder arbetet sommaren 2019.

Finland har målet att skapa samförstånd mellan medlemsländerna

Finland fortsätter arbetet med reformen i rådet med målet att nå ett så brett samförstånd om frågan mellan medlemsländerna.

Om man under Finlands ordförandeskap når en lösning om EU:s fleråriga budgetram, kan rådet bekräfta en allmän riktlinje för reformen. Detta gör det möjligt att inleda trepartsförhandlingar med Europaparlamentet.

Kommissionens förslag till lagstiftning

Ytterligare information

Kari Valonen, ordförande, särskilda jordbrukskommittén, tfn +32 47085 0982, e-post: [email protected]
Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 050 346 6577, e-post: [email protected]