Hoppa till innehåll

Förslag som gäller säkerhet och försvar under budgetramperioden 2021–2027

Säkerhets- och försvarssamarbetets ökade betydelse avspeglas i kommissionens förslag till flerårig budgetram för EU 2021–2027. För första gången föreskriver kommissionen finansiering av försvaret under en egen rubrik. Rubriken Säkerhet och försvar (5) omfattar inre säkerhet, kärnsäkerhet och avveckling av kärnkraftverk, försvar och krishantering. Detta uppgår i sin helhet till cirka 2 procent av kommissionens förslag till budgetsramshelhet.

Dessutom har EU:s höga representant med stöd av kommissionen föreslagit att upprätta den nya Europeiska fredsfaciliteten som är en fond som står utanför EU-budgeten. Den ingår i rubriken Grannländer och omvärlden (6).

Försvarsfonden

Försvarsfonden (11,5 miljarder euro) täcker ungefär hälften av rubriken Säkerhet och försvar. Ur försvarsfonden [länk till bakgrund] stöds investeringar i gemensam forskning och gemensam utveckling av försvarsmateriel och försvarsteknik.

Forsknings- och innovationsprogrammet, Horisont Europa stöder för sin del också försvarsinitiativet. I kommissionens förslag ingår detta i rubrik 1: Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin.

Främjandet av militär rörlighet

För Fonden för ett sammanlänkat Europa under rubrik 1 har 5,7 miljarder euro öronmärkts för förbättrad militär rörlighet.

Främjande av militär rörlighet ökar förtroendet för Europas försvar och EU:s möjligheter att agera snabbt och i rätt tid i olika kriser. Med militär rörlighet avses olika åtgärder med vilka man vill underlätta militärens och den militära fordonsparkens rörelse från en plats till en annan i de situationer där parterna så har avtalat. Det kan till exempel vara fråga om materiel eller soldater som ska flyttas till en övning.

Den europeiska fredsfaciliteten

Storleken på den Europeiska fredsfaciliteten har föreslagits uppgå till 9,2 miljarder euro under budgetramperioden 2021-2027.

Ur fredsfaciliteten föreslås det finansieras insatser inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser. I praktiken innebär detta bland annat finansiering av de gemensamma kostnaderna för EU:s egna militära insatser eller till exempel bistånd till Afrikanska unionens fredsbevarande insatser.

Fredsfaciliteten syftar till att förbättra EU:s förmåga att handla mer effektivt och flexibelt för att förebygga konflikter och öka säkerheten. Förhandlingarna om att upprätta fredsfaciliteten kommer att ske under Finlands ledning höstsessionen 2019.

Budgetramförhandlingarna under Finlands EU-ordförandeskap

Man syftar till att slutföra rådets förhandlingar om den kommande fleråriga finansieringsramen under Finlands EU-ordförandeskap hösten 2019.

Europeiska unionens råd: Den fleråriga budgetramen 2021–2027: förhandlingar 

Europeiska kommissionen: EU:s nästa långtidsbudget

Mer information

Anna Ylöstalo, sakkunnig, försvarsministeriet, tfn +358295140027, anna.ylostalo(at)defmin.fi
Heli Lehto, utrikessekreterare, utrikesministeriet, tfn +358295350165, heli.lehto(at)formin.fi