Hoppa till innehåll

Förordningen om styrningen av energiunionen samt de nationella energi- och klimatplanerna

En av prioriteringarna för Junckers kommission har varit att skapa en energiunion. Syftet med den är att erbjuda Europa och dess invånare hållbart producerad, säker energi till ett skäligt pris. Energiunionen omfattar fem nyckelområden: energitrygghet, en inre marknad för energi, energieffektivitet, slopad kolanvändning (som ersätts med förnybar energi) samt forskning, innovation och konkurrenskraft. EU har nyligen färdigställt hela det omfattande lagstiftningspaketet för ren energi, genom vilket målen för energiunionen ska genomföras.

I paketet för ren energi har man enats om gemensamma mål för EU i fråga om förnybar energi och energieffektivitet fram till 2030 och om en mekanism för att följa upp måluppfyllelsen. För uppföljningen har det skapats en styrningsmodell, som trädde i kraft i december 2018 (förordningen (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder).

Nationella energi- och klimatplaner ska färdigställas under Finlands ordförandeskap

Diskussionen om uppfyllelsen av EU:s mål i fråga om förnybar energi och energieffektivitet är aktuell under Finlands EU-ordförandeskap. I enlighet med de skyldigheter som ingår i styrningsmekanismen utarbetade EU:s medlemsländer före utgången av 2018 utkast till nationella energi- och klimatplaner (NECP), där de beskriver hur de ska främja ökad användning av förnybar energi, energieffektivitet och andra mål för energiunionen, såsom utvecklandet av en inre marknad för energi.

Den 18 juni 2019 kommenterade Europeiska kommissionen medlemsländernas utkast till planer. Kommissionen bedömde huruvida medlemsländernas planer är tillräckliga för att EU ska uppnå sina mål för förnybar energi och energieffektivitet till 2030. Kommissionen gav medlemsländerna rekommendationer, och utifrån dessa ska medlemsländerna utarbeta slutliga planer som ska lämnas till kommissionen före utgången av 2019.

Ett av Finlands mål under sitt ordförandeskap i rådet är att främja uppfyllelsen av EU:s gemensamma energi- och klimatmål och därmed även främja processen för upprättandet av de nationella energi- och klimatplanerna. Syftet är att det under Finlands ordförandeskap ska föras politisk diskussion om frågan och att man därigenom ska få ledning från ministernivå för det fortsatta arbetet.

Energiministrarna diskuterar energi- och klimatplanerna i september

Under Finlands ordförandeskap behandlas de nationella energi- och klimatplanerna vid energiministrarnas möte i energirådet den 24 september 2019, och före det behandlas de på tjänstemannanivå i rådets arbetsgrupp för energi i juli.

Kommissionen gav i juni ett meddelande om utkasten till planer, och det slutliga innehållet i diskussionerna vid energirådets möte i september kommer att preciseras utifrån det.

Det är viktigt att det i energirådet fastställs ett enhetligt förfaringssätt för medlemsländerna och säkerställs att processen fungerar. Medlemsländerna har i sista hand ett kollektivt ansvar för att EU:s mål nås.

Diskussionen om de nationella energi- och klimatplanerna anknyter också till behandlingen av EU:s långsiktiga klimatstrategi.

Mer information på webben

Kommissionens meddelande den 18 juni och rekommendationer för utkasten till nationella NECP-planer. Samtliga medlemsländers utkast till nationella energi- och klimatplaner på kommissionens webbplats(åp engelska).

Ytterligare information

Sanna Ek-Husson, energiattaché, Finlands ständiga representation vid EU, tfn +32 470 206 178, [email protected]

Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 819, [email protected]

Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 792, [email protected]