Hoppa till innehåll

Den gemensamma handelspolitiken försvarar en regelbaserad världshandel

EU driver en gemensam handelspolitik och handelsrelationerna med tredjeländer, det vill säga länder utanför EU, sköts gemensamt på EU-nivå. Krisen i Världshandelsorganisationen (WTO), den tilltagande protektionismen och de ensidiga handelsåtgärderna är en utmaning för det rådande systemet. EU och dess medlemsländer försvarar en regelbaserad världshandel, inklusive WTO:s bindande system för tvistlösning. Samtidigt finns det skäl att reformera WTO.

Under de senaste åren har EU ingått betydande handelsavtal, och förhandlingar om nya handelsavtal pågår. Som ordförandeland i rådet anser Finland att det är viktigt att avtalsförpliktelser iakttas. Detta gynnar både unionens konsumenter och företag.

Det multilaterala handelssystemets svårigheter

Ensidiga handelsåtgärder och tilltagande protektionism försvårar WTO:s verksamhet. De akutaste frågorna är tvistlösningssystemets reform och upprätthållandet av systemets funktionsförmåga.

WTO:s system för tvistlösning riskerar att undergrävas när Förenta staterna redan för tredje året i rad blockerar valet av nya medlemmar till WTO:s överprövningsorgan. Trots intensivt samråd har man inte lyckats lösa den låsta situationen. EU fortsätter att stödja en multilateral lösning, men för att skydda sina egna handelsintressen stöder unionen också en lösningsmodell som tillfälligt ska ersätta överprövningsorganet.

WTO:s regler behöver ses över. EU har lagt fram förslag, genom vilka arbetet i WTO:s kommittéer kunde effektiviseras. Hittills har WTO:s medlemsländer inte lyckats uppdatera det multilaterala avtalsbeståndet, som huvudsakligen är från 1980-talet, så att det motsvarar dagens verklighet.

Spänningar i handelsförbindelserna mellan EU och USA

På grund av stål- och aluminiumtullarna och tvister om flygplanssubventionerna är handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna för närvarande spända. Finland lyfter som ordförandeland fram att man måste finna en förhandlingslösning när det gäller flygplanssubventionerna.

Finland anser att det är viktigt att EU trots spänningarna fortsätter att genom konkreta samarbetsprojekt främja en positiv transatlantisk agenda. Samtidigt måste EU dock hålla fast vid sina principer och vara redo att inom ramen för WTO:s regler försvara sina intressen.

Frihandelsavtal sätter fart på handeln

EU:s nätverk av handelsavtal är världens mest omfattande. EU har gällande frihandelsavtal med över 70 handelspartner och nya avtal är under förhandling.

Under de senaste åren har EU ingått betydande handelsavtal med till exempel Japan och Kanada. Den politiska överenskommelse om ett frihandelsavtal som nåddes i juni mellan EU och Mercosur (en latinamerikansk tullunion) är också viktig. 

Ett effektivt genomförande av frihandelsavtalen har blivit mycket viktigt under de senaste åren. Europeiska kommissionen publicerar årligen en rapport om genomförandet av handelsavtalen. Den senaste rapporten, som publicerades i oktober 2019, behandlar genomförandet 2018.

Handelsavtalen ökar dialogen mellan EU och avtalsparterna, eftersom avtalen bland annat bidrar till att flera samarbetsorgan inrättas. Som ett resultat av diskussionerna i samarbetsorganen har partnerländerna undanröjt flera handelshinder. Finland har under sitt ordförandeskap lyft fram att kommissionen, medlemsländerna och olika intressegrupper trots framstegen fortsättningsvis bör effektivisera genomförandet av handelsavtalen. 

Mer information

Pasi-Heikki Vaaranmaa, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 700