Hoppa till innehåll

Finland kompenserar EU-ordförandeskapets flygutsläpp

Finland kompenserar utsläppen från flygresor till EU-ordförandeskapsmöten genom att finansiera projekt som minskar växthusgasutsläpp och samtidigt främjar målen för hållbar utveckling. Kompensationen är en konkret klimatåtgärd och en del av ordförandeskapets hållbara mötesarrangemang. Bakom kompensationen ligger behovet att reagera på klimatförändringarna och fästa uppmärksamhet vid mötesverksamhets klimatpåverkan.

Beloppet som kan användas för utsläppskompensationen är cirka en halv miljon euro. Finlands regering beslutade att använda till kompensation de pengar som ursprungligen hade reserverats för traditionella gåvor.

Projektförteckningen uppdaterades i oktober 2019 för att säkerställa tillräcklig utsläppsminskning i enlighet med Finlands kriterier för kompensation av utsläpp orsakade av resor under Finlands EU-ordförandeskap.

Projekten minskar utsläpp runtom i världen

De fyra projekt som får finansiering minskar bevisligen växthusgasutsläpp. De producerar certifierad utsläppsminskning, som följer såväl FN:s mekanism för en ren utveckling som Gold Standard. Dessutom stöder de FN:s mål för hållbar utveckling och Finlands prioriteringar i utvecklingspolitiken. Projekten dämpar klimatförändringarna och främjar lokalsamhällens välfärd och hälsa.

Det brinner renare i effektivare spisar

Projektet i Honduras stöder ibruktagande av effektiva spisar. Projektet hjälper hushåll och småföretag att övergå från traditionella spisar till effektivare och mindre förorenande spisar. Det här minskar skogsavverkningen och förbättrar inomhusluften. Dessutom behöver kvinnorna och barnen inte längre använda så mycket tid till att samla ved, och barnen kan till exempel gå mer i skola.

Projektet har delat ut över 160 000 spisar och det minskar utsläppen av koldioxid med 42 222 ton om året. 

South Poles broschyr

Registret CDM 

Registret Gold Standard 

Vattenkraft producerar ren energi

Genom ett vattenkraftsprojekt i Laos produceras ren energi, minskas utsläppen och stöds den lokala ekonomin. Med hjälp av vattenkraften ersätts el som annars skulle produceras genom förbränning av fossila bränslen. På det här sättet minskar utsläppen av växthusgaser. Projektet har också skapat arbetstillfällen för lokalinvånare, på invånarnas önskemål byggt ett tempel och förbättrat invånarnas vattentillgång.

Projektet producerar årligen 83 000 megawattimmar ren energi och minskar utsläppen av koldioxid med i snitt 46 438 ton om året. 

South Poles broschyr

Registret CDM

Registret Gold Standard

Samhällen får el med hjälp av rena kustvindar

Vindparken Bac Lieu levererar till det nationella energinätet ren el från vindkraft. Det här projektet är det första storskaliga vindkraftsprojektet vid kusten i Vietnam och det levererar förnybar vindenergi, minskar koldioxidutsläppen och stöder lokal utveckling.

Projektet har inom driften av vindparken skapat över 100 permanenta arbetstillfällen. Projektet understöder välgörenhetsfonder, som förbättrar servicen i närområden och främjar regional biologisk mångfald genom plantering av träd. Det stöder också det lokala samhället genom att finansiera social verksamhet, till exempel kultur- och idrottsevenemang.

Projektet producerar årligen i genomsnitt cirka 327 826 megawattimmar ren el och minskar utsläppen av koldioxid med i snitt 144 000 ton om året. 

South Poles broschyr

Registret CDM 

Registret Gold Standard

Vattenrening med klor minskar utsläppen

Inom ramen för projektet i Uganda installeras i lokalsamhällen anordningar för rening av dricksvattnet med klor. Vattnet behöver inte längre kokas, vilket minskar skogsavverkningen, tiden för att samla ved och förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Att rena vattnet med klor minskar effektivt virusmängden och de sjukdomar som sprids via förorenat vatten. 

Hittills har projektet redan tillhandahållit 300 000 människor rent dricksvatten. Det har installerat 1 150 vattenredningsanordningar och informerat i samhällena om de hälsorisker som orsakas av förorenat vatten. Projektet minskar koldioxidutsläppen med 58 000 ton om året.

South Poles broschyr 

Registret CDM 

Registret Gold Standard 

Projekten följer internationella kvalitetsstandarder

Kompensationen av utsläpp sker genom att köpa och annullera så kallade Gold Standard CER-utsläppsminskningsenheter, som projekten producerar. Enheterna uppfyller kriterierna för två internationella kvalitetsstandarder.

Projektens effekter på hållbar utveckling har verifierats genom Gold Standard, som inrättats av icke-statliga organisationer. Klimatpåverkan av en CER-enhet, det vill säga en certifierad utsläppsminskning (Certified Emission Reduction), har verifierats enligt mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) i Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Enheterna kan annulleras på ett transparent sätt i ett internationellt eller ett nationellt utsläppsregister, vilket förhindrar att samma enhet används flera gånger.

Flygutsläppen överkompenseras

Under EU-ordförandeskapet kommer det att uppstå uppskattningsvis 18 000 ton koldioxidutsläpp från flygresor. Annulleringen av en CER-enhet kompenserar utsläpp som motsvarar ett ton koldioxid. Med den budget som har reserverats för kompensationen av utsläpp köps 130 000 Gold Standard CER-enheter. Att beräkna utsläppen exakt är svårt. Därför överkompenseras de.

Kompensationen av utsläpp har beretts i en expertgrupp, som består av företrädare för statsrådets kansli, utrikesministeriet, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra). De enheter som projekten producerar köps från företaget South Pole, som är en internationellt känd aktör på området.

Frågor och svar