Hoppa till innehåll

Öppenhet

Att öka öppenheten i Europeiska unionen är ett långsiktigt mål för Finland. Genom aktiv och tydlig kommunikation och genom att öka öppenheten i beslutsfattandet kan EU föras närmare medborgarna, demokratin stärkas och avvärjandet av desinformation stödas.

I enlighet med den nya strategiska agendan 2019–2024, som Europeiska rådet antog i juni, respekterar institutionerna den princip om öppenhet som fastställs i EU:s fördrag och ser över sina arbetsmetoder.

Ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap är att utveckla rådets arbetsmetoder så att öppenheten ökar. Och ett annat mål är att bidra till genomförandet av principerna för bättre lagstiftning och att främja utnyttjande av digitala verktyg.

Större öppenhet i lagstiftningsärenden

Under sitt ordförandeskap för Finland arbetet med att öka öppenheten kring lagstiftningsdokument framåt. För att öka öppenheten när det gäller de dokument som anknyter till EU-institutionernas trepartsmöten krävs det också samarbete med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Mer offentliga diskussioner i rådet

Vid rådets möten behandlas lagstiftningsärendena alltid offentligt. Vid de möten i rådet som ordnas under Finlands ordförandeskap har antalet offentliga diskussioner om även andra än lagstiftningsärenden ökats.

Finland är det första ordförandeskapslandet som genomför den nya strategiska agendan 2019–2024 i rådets arbete. I samband med det diskuteras i rådets olika sammansättningar hur EU:s verksamhet inom olika sektorer ska utvecklas under de kommande åren. Det är viktigt att medborgarna kan följa de här diskussionerna. Därför är det motiverat att de är offentliga.

Europe by Satellite

Framtida utveckling av EU:s öppenhet

När ledamöterna i Europaparlamentet och Europeiska kommissionen byts ger det möjlighet att tillsammans diskutera på vilka konkreta sätt unionens öppenhet kan ökas under den nya lagstiftningscykeln. Finland ordnade ett expertseminarium, som var öppet för alla, i Bryssel tisdagen den 24 september.

En öppen, aktiv och tydlig kommunikation

Målet för Finlands kommunikation under ordförandeskapet är att den är öppen, sakkunnig, tillförlitlig och snabb.

Genom kommunikationen får medborgarna, medierna och intressegrupperna den information om beredningen och besluten om offentliga ärenden som de har rätt till. Det informeras öppet om lösningarna, orsakerna till dem och processen för beslutsfattande. Hela statsrådet kommunicerar.

Ordförandeskapets kanaler är lättanvända, flerspråkiga och användarvänliga. Nättjänsterna är åtkomliga och kan användas av alla. I kommunikationen används ett tydligt allmänspråk.

Insyn i påverkan på politiskt beslutsfattande

Finlands ständiga representation vid EU publicerar information om ständiga representantens och hennes ställföreträdares möten med företrädare för intressebevakningsorganisationer, det vill säga lobbare, och förutsätter att intressebevakningsorganisationerna registrerar sig i EU:s öppenhetsregister.

Öppenhetsregistret

Under ordförandeskapet publiceras också information om ministrarnas möten om EU-ärenden med intressebevakningsorganisationerna.

Mer information 

Presidency report on openness and transparency

Openness and transparency at the European Council and the Council of the European Union