Meny

Demographic Change, Equality and Wellbeing - Towards integrated policies for ageing societies

Väestömuutoksen vaikutuksiin fokusoivan ”More Years, better lives – The Potential and Challenges of Demographic Change” -aloitteessa mukana olevat 17 jäsenmaan edustajat, alan tutkijat ja muut sidosryhmät kokoontuvat Helsinkiin keskustelemaan politiikkatoimien yhteensovittamisesta. Tilaisuudessa kartoitetaan hyviä esimerkkejä eri hallinnonaloilta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Företrädare för de 17 medlemsländerna i initiativet ”More Years, better lives – The Potential and Challenges of Demographic Change” (JPI-MYBL), som fokuserar på effekterna av befolkningsförändringar, samt forskare inom området och övriga intressentgrupper samlas i Helsingfors för att diskutera samordning av politiska åtgärder. Vid evenemanget kartläggs god exempel från olika förvaltningsområden på nationell, regional och lokal niv.

Arrangör: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finlands Akademi, social- och hälsovårdsministeriet

Tidpunkt

30.10.2019

Plats

Helsingfors

Arrangör