Meny

Building Trust – the Role of Supreme Audit Institutions in Ensuring the Reliability of Fiscal Data

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV järjestää kansainvälisen korkean tason seminaarin Helsingissä torstaina 28. marraskuuta. Seminaarin teemana on laaja näkökulma finanssipolitiikan tietopohjaan ja sen tarkastamiseen. Seminaarissa käsitellään tietopohjan eri osien merkitystä finanssipolitiikan valmistelulle ja päätöksenteolle, tilastojen ja ennusteiden tarkastamista sekä ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten roolia tiedon luotettavuuden varmentamisessa ja julkisyhteisöjen kirjanpitokäytäntöjen kehittämisessä.

Statens revisionsverk (VTV) ordnar ett internationellt seminarium på hög nivå i Helsingfors torsdagen den 28 november 2019. Seminariets tema är ett övergripande perspektiv på finanspolitikens kunskapsunderlag och granskning av det. På seminariet behandlas bland annat vilken betydelse olika delar av kunskapsunderlaget har för beredningen av finanspolitiken och beslutsfattandet, granskning av statistik och prognoser samt de högsta externa kontrollmyndigheternas roll när informationens tillförlitlighet säkerställs och bokföringspraxis i offentliga organ utvecklas.

Arrangör: Statens revisionsverk (VTV)

Kontaktperson: Jaakko Malmi, VTV

Tidpunkt

28.11.2019 9.00

Plats

Mannerheimintie 13, Helsinki, Finland

Arrangör