Hoppa till innehåll

EU som global klimatledare  

Klimatförändringarna är ett betydande globalt problem, som är ett hot mot människors och djurs levnadsförhållanden och som minskar antalet arter. Klimatförändringarna påverkar också säkerheten och ekonomin, eftersom störningar i de grundläggande förutsättningarna för liv leder till instabilitet, konflikter och landsflykt. I egenskap av ordförande lägger Finland tonvikt vid att EU måste höja sin profil som global klimatledare genom att anta en långsiktig klimatstrategi, som resulterar i att EU är klimatneutralt 2050.

Balans mellan utsläpp av växthusgaser och kolsänkor måste uppnås i hela världen så fort som möjligt, så att samhällena blir klimatneutrala. Övergången till ett klimatneutralt Europa främjar också den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften. Bioekonomin och den cirkulära ekonomin erbjuder lösningar på klimatförändringarna samt nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. 

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att  

  • senast före utgången av 2019 skapa förutsättningar att i Europeiska rådet fastställa de centrala elementen i EU:s långsiktiga klimatstrategi fram till 2050
  • främja genomförandet av energiunionen och utsläppsminskningarna 
  • fortsätta genomföra kommissionens uppdaterade bioekonomistrategi
  • utvidga åtgärderna inom den cirkulära ekonomin till att omfatta nya sektorer
  • stödja gemensam jordbrukspolitik som bättre än för närvarande beaktar klimatförändringarna
  • arbeta för att FN:s biodiversitetskonvention ska genomföras
  • främja både ett hållbart nyttjande av naturresurserna och djurens välbefinnande
  • sträva efter att programmen inom den fleråriga budgetramen (2021–2027) stöder klimatmålen.

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap

EU2019FI-bakgrund: EU:s långsiktiga klimatstrategi för 2050

EU2019FI-bakgrund: Cirkulär ekonomi 2.0

EU2019FI-bakgrund: Styrningen av energiunionen samt de nationella energi- och klimatplanerna

EU2019FI-bakgrund: Innovativ teknik som främjar klimatneutralitet

EU2019FI-bakgrund: Energibeskattning som stöder klimatarbetet