Hoppa till innehåll

En ambitiös, öppen och regelbaserad handelspolitik

Ökade spänningar mellan stormakterna samt protektionism, det vill säga att den inhemska produktionen skyddas mot utländsk konkurrens, är utmaningar för Europas ekonomi. I den här situationen måste EU försvara det multilaterala handelssystemet och motarbeta nya handelshinder.

EU:s konkurrenskraft och ställning som attraktiv handelspartner stöds bäst av en ambitiös, öppen och regelbaserad handelspolitik. EU måste öppna nya marknader och stärka de gemensamma reglerna för att främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Europa.

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att   

  • stärka det multilaterala handelssystemet
  • reformera Världshandelsorganisationen (WTO) och bevara dess bindande system för tvistlösning
  • fortsätta förhandlingarna om ambitiösa och jämlika handelsavtal med viktiga partner
  • stärka den förpliktande aspekten när det gäller målen för hållbar utveckling i EU:s handelsavtal
  • säkerställa att de förhandlade avtalen snabbt träder i kraft och genomförs effektivt
  • fortsätta diskussionerna om närmare handelsförbindelser mellan EU och Förenta staterna
  • främja balanserade handels- och investeringsförbindelser med Kina.

Bakgrund: EU främjar en öppen och rättvis världshandel  

EU är världens största exportör av industrivaror och tjänster. EU:s handel med resten av världen har mer än fördubblats på 20 år och motsvarar redan en tredjedel av unionens bruttonationalprodukt. Den internationella handeln ger medborgarna betydande ekonomisk nytta och ökar deras välfärd. 

 
EU har en gemensam handelspolitik. Den bestäms av Europeiska kommissionen, rådet eller med andra ord medlemsländerna, och Europaparlamentet. Kommissionen förhandlar om handelsavtal i EU:s namn med stöd av mandat som medlemsländerna ger. De handelsavtal som kommissionen förhandlar fram måste godkännas både i rådet och i Europaparlamentet.

Tre plock ur EU:s gemensamma handelspolitiks historia:

  1. Målet att ha en gemensam handelspolitik ingick redan i Romfördraget, som undertecknades 1957, med stöd av vilket EU:s föregångare Europeiska gemenskapen inrättades.
  2. I december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft och Europaparlamentet fick större möjlighet att delta i bestämmandet av den gemensamma handelspolitiken. Enligt fördraget ska den gemensamma handelspolitiken föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder.
  3. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019. I det handelsområde som avtalet omfattar finns det 600 miljoner människor. Handelsområdet utgör nästan en tredjedel av världens bruttonationalprodukt och cirka 40 procent av världshandeln.

Läs mer om EU:s handelspolitik 

Europeiska unionens råd: EU:s handelspolitik 
Europeiska kommissionen: EU:s handelsförhandlingar och handelsavtal (en)