Hoppa till innehåll

En omfattande och framtidsinriktad inre marknad 

Det viktigaste sättet att stärka tillväxt och välfärd är att effektivisera den inre marknaden. Den inre marknaden förbättrar de europeiska företagens konkurrenskraft, den skapar arbetstillfällen och ökar sålunda medborgarnas välfärd. I egenskap av ordförande lägger Finland tonvikt vid att EU under de kommande åren fokuserar på att utveckla den inre marknaden.  

Den inre marknaden måste utvecklas övergripande och så att olika delområden beaktas. Till exempel digitaliseringen, industripolitiken och handelspolitiken är kopplade till den inre marknaden. Genom ett övergripande tillvägagångssätt fås den bästa nyttan av den inre marknaden. 
Dessutom behövs det konsekvens vid vidareutvecklingen av den sociala pelaren. På det sättet genererar den inre marknaden synliga resultat också för våra medborgare. Vi måste se till att den inre marknaden bemöter alla européer rättvist.

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att

  • stärka Europas globalt ledande ställning inom den digitala ekonomin och tekniken inom olika sektorer, till exempel industrin, hälso- och sjukvården, rörligheten och de kreativa sektorerna 
  • föra data- och dataplattformsekonomin framåt 
  • skapa en inre marknad för tjänster, särskilt digitala tjänster 
  • främja en aktiv industripolitik i EU 
  • stödja transportsektorns nya affärsmöjligheter samt utsläppskompensationer 
  • se till att moderna arbetsnormer och sociala normer genomförs i EU  
  • bedöma behovet av att uppdatera arbetslagstiftningen och socialförsäkringssystemen så att de beaktar de nya arbetsformerna. 

Bakgrund: Den inre marknaden är en av världens mest omfattande ekonomier 

Den ekonomiska nyttan av den inre marknaden är 8,5 procent av EU:s bruttonationalprodukt.

På EU:s inre marknad rör sig människor, varor, tjänster och kapital fritt. Medborgarna kan fritt bo, arbeta, studera och utöva affärsverksamhet inom den inre marknaden. För företag är den inre marknaden en omfattande hemmamarknad. 

Tre plock ur den inre marknadens historia: 

  1. Den inre marknaden öppnades i början av 1993. Öppnandet föregicks av ett långt lagberedningsarbete, som omfattade totalt nästan 300 författningar. Beslutet om en inre marknad fattades redan 1986.
  2. I april 2011 och oktober 2012 lade Europeiska kommissionen fram omfattande förslag till utveckling av den inre marknaden. Förslagen innehöll till exempel åtgärder som gällde den digitala inre marknaden, medborgarnas rörlighet och finansieringen av små och medelstora företag. 
  3. I mars 2019 slog Europeiska rådet fast att den inre marknaden behöver djupgående vidareutveckling. Europeiska rådet uppmanade Europeiska kommissionen att utarbeta en långsiktig vision för stärkande av EU:s industriella konkurrenskraft och en handlingsplan för bättre genomförande av reglerna för den inre marknaden. 

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap 

EU2019FI-bakgrund: Inre marknad

EU2019FI-bakgrund: Dataekonomi

EU2019FI-bakgrund: Automatisering av transporter

EU2019FI-bakgrund: Digitalisering av transporter

EU2019FI-bakgrund: Fossilfria transporter

EU2019FI-bakgrund: Omvälvningar i arbetslivet och kompetens

EU2019FI-bakgrund: Grupptalan: bättre rättigheter för konsumenter

Läs mer om den inre marknaden 

Rådet: Industripolitik

Rådet: Inre marknaden  

Rådet: Digitala inre marknaden