Hoppa till innehåll

Välfärd och kompetens som grund för inkluderande tillväxt

Trots att det ekonomiska läget och sysselsättningsläget i Europa har förbättrats, är bristen på kompetent arbetskraft en stor utmaning. De politiska sektorerna i EU:s sociala dimension är centrala när tillgången på kompentent arbetskraft stärks inom den inre marknaden.

När den ökande sysselsättningsgraden för sin del stärker välfärdsstatens finansieringsbas och stabilitet, gynnas också de som befinner sig utanför arbetsmarknaden. I egenskap av ordförande lägger Finland tonvikt vid att ett av EU:s grundläggande mål är att trygga medborgarnas välfärd. Målet är att göra den europeiska utbildningen och forskningen världsbäst.

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att

  • främja tillgången på kompetent arbetskraft samt arbetstagarnas rörlighet  
  • främja kontinuerligt lärande genom att utarbeta en strategi för det
  • föra framåt Erasmusprogrammet för att främja utbildning, kompetens och rörlighet 
  • diskutera en modell för ett europeiskt nätverksbaserat superuniversitet
  • föra framåt välfärdsekonomin, det vill säga ett nytt tillvägagångssätt för hur välfärd förbättrar produktiviteten och den ekonomiska tillväxten
  • stärka jämställdheten i arbetslivet
  • stödja ungas sociala delaktighet.

Bakgrund: EU:s begränsade roll i sysselsättnings- och socialpolitiken

Målet för EU:s sysselsättnings- och socialpolitik är att förbättra medborgarnas livskvalitet och levnadsstandard. EU strävar efter att förbättra sysselsättningen och levnads- och arbetsförhållandena och att säkerställa att medlemsländerna ansvarar för sina medborgares hälsa. 
Det är dock medlemsländerna som har huvudansvaret för sysselsättnings- och socialpolitiken. EU:s roll är att uppställa gemensamma mål för alla medlemsländer, att bedöma de åtgärder som vidtagits på nationell nivå och att sprida information om god praxis och ge medlemsländerna rekommendationer. Hittills har EU:s lagstiftning i detta sammanhang endast gällt miniminormer och minimirättigheter. 

Tre plock ur EU:s sysselsättnings- och socialpolitiks historia: 

  1. Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen proklamerade pelaren för sociala rättigheter vid toppmötet i Göteborg i november 2017. Pelaren innehåller 20 centrala principer och rättigheter, som stöder en arbetsmarknad och välfärdssystem som är rättvisa och fungerar klanderfritt. 
  2. EU:s toppmöte godkände Europa 2020-strategin i juni 2010. Det är fråga om EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. I målen för strategin framhävs bland annat ökad sysselsättning och mer utbildning samt fattigdomsminskning och social delaktighet. 
  3. Redan Romfördraget från 1957 innehåller bestämmelser om samordning av medlemsländernas system för social trygghet. 

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap

EU2019FI-bakgrund: Välfärdsekonomi i EU

EU2019FI-bakgrund: EU:s framtida jämställdhetspolitik

Läs mer om EU:s sysselsättnings- och socialpolitik

Rådet: Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) 

Europeiska unionen: Sysselsättning och socialpolitik