Hoppa till innehåll

Säkerställande av medborgarnas övergripande säkerhet 

Den europeiska säkerheten påverkas av många faktorer, till exempel konflikter och våldsamheter i närområden. De orsakas av att internationell rätt och mänskliga rättigheter kränks och av klimatförändringarnas negativa följder.

Att skydda Europa förutsätter att EU utnyttjar alla sina yttre åtgärder, såsom diplomati, krishanteringsinsatser, handelspolitik och utvecklingsbistånd. EU måste försvara multilaterala lösningar och effektivisera sitt deltagande i konfliktförebyggande och fredsmedling. Samtidigt måste särskild vikt fästas vid kvinnornas och de ungas viktiga roll.

EU har en nyckelposition vid främjandet av övergripande säkerhet för medborgarna. Unionen och dess medlemsländer kan genom att motarbeta gränsöverskridande brottslighet och terrorism, genom att se till att gränsförvaltningen är i ordning och genom att minska ojämlikheten göra unionen till en tryggare plats att leva på.

EU måste med hjälp av ett brett upplägg främja den inre säkerheten. Samarbete krävs bland annat vid förebyggande av brott, brottsbekämpning, gränsförvaltning och räddningsverksamhet. Det är dags för EU att utvärdera styrkorna och utvecklingsbehoven i sin strategi för inre säkerhet. De nya hoten för den inre säkerheten måste identifieras, så att EU kan förbättra sin förmåga att bemöta dem. 

Vid bedömningen av hot måste man beakta det allt närmare sambandet mellan den inre och den yttre säkerheten. I EU måste man tillsammans förbereda sig på de framtida hoten.

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap

EU2019FI-bakgrund: EU:s nya initiativ som gäller säkerhet och försvar

EU2019FI-bakgrund: Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot

EU2019FI-bakgrund: Digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret

EU2019FI-bakgrund: EU:s militära och civila krishantering

EU2019FI-bakgrund: Effektiv kontroll av de yttre gränserna är förutsättningen för den fria rörligheten inom Schengenområdet

EU2019FI-bakgrund: EU:s civilskyddsmekanism måste svara på allt mer mångfacetterade hot

EU2019FI-bakgrund: Nya instrument för inhämtning av e-bevisning för brottsutredningar

Aktuellt