Hoppa till innehåll

Förebyggande och motarbetande av hybridhot

EU:s medlemsländer och institutioner utsätts för mångdimensionella hybridhot, som är svåra att upptäcka och fastställa. Såväl EU:s som medlemsstaternas färdigheter att avvärja hybridhot måste stärkas. Vi behöver samordnade åtgärder som vi bereder tillsammans.

Under sitt EU-ordförandeskap strävar Finland efter att utveckla EU:s resiliens och att öka medvetenheten om hybridhot. Finland ordnar under EU-ordförandeskapet diskussioner på både minister- och tjänstemannanivå utifrån scenarier, det vill säga fiktiva hotbilder.

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att

  • ordna arbetet mera konsekvent än för närvarande, så att de politiska mål som har uppställts av Europeiska rådet uppnås och genomslagskraften för de befintliga medlen ökar
  • stärka samarbetet mellan EU och Nato 
  • upprätthålla en hög cybersäkerhet bland annat genom att beakta den när 5G-teknik införs, att förbättra cybersäkerheten för kritisk infrastruktur och att förbättra kunskaperna om cybersäkerhet.

Bakgrund: Utmaning på lång sikt för EU:s samhällen och enighet

Vid hybridhot använder statliga eller icke-statliga oberoende aktörer samordnat olika vanliga och ovanliga åtgärder och verktyg för att uppnå vissa politiska mål. Genom hybridåtgärder försöker man vanligen påverka beslutsfattande och försvaga samhällena och enigheten.

Eventuella åtgärder är till exempel it-angrepp, valpåverkan och kampanjer som sprider falsk information.

Tre plock ur motarbetandet av hybridhot: 

  1. I april 2016 antog Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik en gemensam ram för att motverka hybridhot och förbättra resiliensen hos EU. 
  2. I juli 2016 i Warszawa fattade EU och Nato beslut om att öka samarbetet.
  3. Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot inledde sin verksamhet i Helsingfors 2017. Centret främjar samarbete kring hybridhot.

Läs mer om hybridhot och motverkande av dem

EU2019FI-bakgrund: Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot

Europeiska utrikestjänsten: Europe that protects: Countering Hybrid Threats (på engelska)

Europeiska kommissionens pressmeddelande från den 6 april 2016: EU stärker insatserna mot hybridhot

Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (på engelska)