Hoppa till innehåll

Säkerhets- och försvarssamarbete för att skydda Europa och skapa säkerhet

EU främjar fred och stabilitet. EU måste utveckla sitt säkerhets- och försvarssamarbete, så att det med hänsyn till den utmanande geopolitiska miljön kan försvara sina medborgare. EU har också en viktig roll som global säkerhetsgarant och partner för andra internationella aktörer.

Under de senaste åren har EU:s säkerhets- och försvarssamarbete gjort stora framsteg. Viktiga steg mot ett fördjupat samarbete är inledning av ett permanent strukturerat samarbete, Europeiska försvarsfonden, den samordnade årliga försvarsöversikten samt uppbyggande av den militära krishanteringens planerings- och ledningsförmåga.

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att  

  • säkerställa att redan uppställda mål för säkerhets- och försvarssamarbetet implementeras effektivt
  • fortsätta den aktiva strategiska diskussion som förs i EU om säkerhet och försvar
  • diskutera den artificiella intelligensens (AI) och digitaliseringens roll i utvecklingen av det framtida försvarets prestationsförmåga
  • effektivisera samarbetet mellan EU och Nato särskilt inom underlättande av militär rörlighet samt avvärjning av hybrid- och cyberhot.

Bakgrund: Gemensam säkerhets- och försvarspolitik

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) är en del av unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Den omfattar EU:s politiska och militära strukturer, militära och civila uppdrag samt uppdrag utanför unionen.

Tre plock ur EU:s säkerhets- och försvarspolitiks historia:

  1. EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) skapades genom Maastrichtfördraget 1993. Fördraget var utgångspunkten för den gemensamma försvarspolitiken. 
  2. Europeiska unionens säkerhets- och försvarspolitik blev genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009, den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).
  3. I december 2016 antog rådet slutsatser om säkerhet och försvar. I slutsatserna, som bygger på EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken, anges de åtgärder med vilka EU:s säkerhets- och försvarspolitik ska utvecklas.

Läs mer om centrala teman under Finlands EU-ordförandeskap 

EU2019FI-bakgrund: EU:s nya initiativ som gäller säkerhet och försvar

EU2019FI-bakgrund: Förslag som gäller säkerhet och försvar under budgetramperioden 2021–2027

EU2019FI-bakgrund: EU:s militära och civila krishantering

EU2019FI-bakgrund: EU:s och Natos samarbete

EU2019FI-bakgrund: Digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret

Läs mer om EU:s försvarssamarbete

Rådet: EU-samarbetet om säkerhet och försvar

Rådet: Tidslinje: EU-samarbetet om säkerhet och försvar

Europeiska utrikestjänsten: Gemensam säkerhets- och försvarspolitik (på engelska)