Hoppa till innehåll

EU som en stark, enig och effektiv yttre aktör

Med tanke på Europas välfärd, framgång och säkerhet är det viktigt att EU är en stark aktör också utanför sina gränser. Under sitt EU-ordförandeskap stöder Finland EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik när det gäller att i enlighet med EU:s globala strategi stärka unionens yttre åtgärder.

På grund av den utmanande globala omvärlden är det särskilt aktuellt att öka enigheten, konsekvensen och effektiviteten i fråga om EU:s yttre åtgärder. Det här kräver av medlemsländerna större beredskap att kompromissa och förbinda sig vid gemensamma åtgärder. kräver också att EU:s yttre åtgärder tillämpas konsekvent och att beslut fattas snabbare. Under Finlands EU-ordförandeskap bör diskussionen om beslut med kvalificerad majoritet inom vissa utrikes- och säkerhetspolitiska områden fortsätta. 

EU:s yttre åtgärder skulle bli konsekventare om EU:s finansiering av yttre förbindelser förnyades i den nya budgetramen. Unionen ska komma överens om ett enklare och flexiblare system där kostnadseffektiv finansiering stöder innehållsmålen.

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att

 • stärka och vid behov också förnya det FN- och regelbaserade multilaterala systemet
 • utgångpunkten för EU:s alla yttre åtgärder bör vara att respektera internationell rätt och att främja universella mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen
 • EU bevarar sin centrala ställning i all utvecklingspolitik och allt humanitärt bistånd samt i genomförandet av handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling och genomförandet av klimatavtalet från Paris
 • beakta jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter genomgående 
 • effektivisera EU:s deltagande i konfliktförebyggande och fredsmedling 
 • utveckla partnerskapet mellan EU och Afrika i en mera jämlik riktning, så att det gynnar båda parterna
 • värna om partnerskapet mellan EU och Förenta staterna som garant av välfärd och säkerhet
 • strategiskt och övergripande se över relationerna till Kina
 • fortsätta en konsekvent och enhetlig Rysslandspolitik
 • öka stabiliteten och resiliensen i samhällen i EU:s grannskap
 • fortsätta det arbete som syftar till att skapa utsikter för länderna i Västra Balkan att bli medlem i EU
 • stärka EU:s politik för Arktis, som ska fokusera på att bromsa klimatförändringarna.

Bakgrund: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ger medlemsländerna mer tyngd i världspolitiken än vad de skulle ha som enskilda länder. EU:s högsta organ i utrikespolitiken är Europeiska rådet. I de flesta beslut förutsätts enhällighet bland EU-länderna.
Utrikesrådet svarar för EU:s yttre åtgärder, som omfattar utrikespolitik, försvar och säkerhet, handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Rådets viktigaste uppgift är att säkerställa enigheten, konsekvensen och effektiviteten i fråga om EU:s yttre åtgärder. Det här sker i samarbete med Europeiska kommissionen och med bistånd av EU:s utrikesrepresentant.

Tre plock ur EU:s utrikes- och säkerhetspolitiks historia:

 1. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skapades genom Maastrichtfördraget, som trädde i kraft 1993. 
 2. Tjänsten för EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik inrättades med stöd av Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009.
 3. Målet för EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken är att öka EU:s påverkan i världen och att stärka enigheten. Strategin publicerades 2016.

Läs mer om EU:s yttre åtgärder

Europeiska utrikestjänsten (en)

Rådet: Utrikesrådet

Europeiska utrikestjänsten: EU Global Strategy (en)

EU2019FI-bakgrund: Politik för Arktis