Hoppa till innehåll

Den fleråriga budgetramen förverkligar EU:s prioriteringar

Strävan är att under Finlands EU-ordförandeskap slutföra rådets förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2021–2027. Målet är att uppnå en balanserad budgetram där nya prioriteringar och traditionella politikområden som främjar gemensamma europeiska mål beaktas inom ramen för gemensamt överenskomna ramar. Under sitt EU-ordförandeskap strävar Finland också efter så stora framsteg som möjligt inom behandlingen av olika förslag till sektorspecifika förordningar.

I egenskap av ordförande arbetar Finland för att den nya och moderniserade budgetramen effektivt ska förverkliga EU:s politiska prioriteringar. Den framhävda villkorligheten stärker EU-finansieringens genomslagskraft. Finansieringen bör styras med hjälp av förhandsvillkor som gäller bland annat tillämpningen av rättsstatsprincipen och migrationshantering.

Enligt Finland är det i den nya budgetramen viktigt att

  • Europa fortsättningsvis är i toppen för forskning, utveckling och innovation
  • sammanhållningspolitiken mer än tidigare fokuserar på att främja tillväxt och konkurrenskraft i hela Europa 
  • det är möjligt att utöva jordbruk på ett lönsamt sätt i EU:s alla medlemsländer
  • den förnyade och moderniserade gemensamma jordbrukspolitiken bemöter utmaningarna i fråga om tryggad livsmedelsförsörjning, livsmedelssäkerhet, klimatförändringar och miljöskydd
  • säkerställa att finansieringen för interna och externa behov i migrationshanteringen är tillräcklig 
  • beakta stärkandet av det europeiska försvarssamarbetet
  • finansieringsprogrammen tydligt främjar EU:s klimatmål
  • beslutet om de egna medlen i den nya budgetramen är enkelt, transparent och rättvist
  • uppnå ett balanserat slutresultat för de olika medlemsstaterna.

Under Finlands EU-ordförandeskap eftersträvar vi dessutom enighet mellan rådet och Europaparlamentet om budgeten för 2020. Såväl genomförandet av budgeten för 2019 som budgeten för 2020 ska följa principen om sund ekonomisk förvaltning.

Läs mer om den fleråriga budgetramen

EU2019FI-bakgrund: Flerårig budgetram 2021–2027

EU2019FI-bakgrund: Förslag som gäller säkerhet och försvar under budgetramperioden 2021–2027

Rådet: Den fleråriga budgetramen 2021–2027: förhandlingar