Hoppa till innehåll

Gemensamma värden och rättsstatsprincipen hörnstenar i EU:s verksamhet 


Europeiska unionen kan skapa välfärd och bemöta vår tids största utmaningar endast genom att vara enigt och genom att försvara de gemensamma värdena. Unionen måste värna om hörnstenarna i den europeiska integrationen: fred, säkerhet, stabilitet, demokrati och välstånd. Med tanke på EU:s verksamhet, legitimiteten av EU och EU:s trovärdighet är det nödvändigt att trygga de grundläggande värdena. 

Oberoende och självständiga domstolar utgör kärnan i rättsstatsprincipen. I egenskap av ordförande i rådet främjar Finland stärkandet och utvecklingen av de instrument som anknyter till EU:s rättsstatsprincip. 

Under Finlands EU-ordförandeskap är det viktigt att

  • finna bättre och effektivare sätt att i medlemsstaterna säkerställa respekten för de gemensamma värdena och att förebygga problem 
  • utveckla rådets rättsstatsdialog
  • fortsätta förhandlingarna om att skapa villkorlighet mellan mottagande av EU-medel och respekt för rättsstatsprincipen
  • bekämpa korruption, eftersom korruptionen undergräver unionens gemensamma värde- och regelgrund, medborgarnas förtroende för myndigheterna samt en sund ekonomisk förvaltning.  

EU ska också främja jämställdhet och delaktighet inom alla politikområden. Ojämlikhet försvagar avsevärt mänskliga och ekonomiska möjligheter såväl i medlemsländerna som i hela unionen. EU behöver en jämställdhetsstrategi, som utöver separata åtgärder också integrerar eller med andra ord ökar beaktandet av jämställdhet inom olika sektorer och i alla beslut som fattas i unionen. 

Bakgrund: Europeiska unionen är en värdegemenskap 

Ett medlemskap i Europeiska unionen förutsätter att man förbinder sig till EU:s gemensamma grundläggande värden. Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen är respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter grundläggande värden. 

Med rättsstaten avses att all offentlig makt alltid utövas inom de ramar som anges i lagstiftningen, i enlighet med demokrati och grundläggande rättigheter samt under överinseende av oberoende och opartiska domstolar. 

Tre plock ur fastställandet av EU:s gemensamma värden: 

  1. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i Nice år 2000. 
  2. Unionens grundläggande värden fastställs i EU:s fördrag och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Stadgan om de grundläggande rättigheterna har varit juridiskt bindande sedan 2009.

  3. Den 17 juli 2019 antog Europeiska kommissionen ett meddelande där kommissionen redogör för vilka åtgärder den kommer att vidta för att ytterligare stärka tillämpningen av rättsstatsprincipen inom unionen. Den betydelsefullaste ändringen är en årlig granskningscykel för rättsstatsprincipen. Granskningscykeln kommer att omfatta övervakning av hur rättsstaten utvecklas i medlemsländerna. Dessutom ska en årlig rapport om rättsstaten utarbetas.

Läs mer om de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen 

EU2019FI-bakgrund: Stärkande av rättsstatsprincipen

EU2019FI-bakgrund: Stärkande av de grundläggande rättigheterna inom EU

EU2019FI-bakrund: EU:s framtida jämställdhetspolitik

EU – en överblick: EU:s mål och värderingar 

Europaparlamentet: Skyddet för de grundläggande rättigheterna i EU 

Aktuellt