Hoppa till innehåll

Ett hållbart Europa – en hållbar framtid

Sustainable Future - Sustainable Europe

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är 

EU:s globala omvärld har förändrats och blivit allt mer komplicerad och oberäknelig. Konkurrensen mellan stormakterna tilltar liksom den starka unilateralismen, och det internationella regelbaserade systemet med sina normer och principer utmanas. Unionens gemensamma värden har också ifrågasatts. 

Vi måste värna om hörnstenarna i den europeiska integrationen: fred, säkerhet, stabilitet, demokrati och välstånd. Endast genom att vara enigt och genom att försvara de gemensamma värdena kan EU skapa välfärd och bemöta detta tidevarvs stora utmaningar.

Den europeiska framgångssagan bygger på demokratiska institutioner, på mänskliga rättigheter och på rättsstatsprincipen. Genomförandet av rättsstatsprincipen måste stärkas, så att medborgarna får åtnjuta fred och lika rättigheter och så att EU på ett trovärdigt sätt kan försvara det multilaterala regelbaserade systemet och de internationella institutionerna för mänskliga rättigheter.

EU kan visa sin legitimitet genom att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar välfärd. Med tanke på acceptansen av EU är ett effektivt beslutsfattande och förmåga att genomföra det som överenskommits centralt. Endast ett starkt och fungerande Europa kan påverka globalt.

Öppenhet, bättre lagstiftning, tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt medborgardelaktighet är viktigt när det gäller att stärka tilltron till Europeiska unionen. 

Finland är det första EU-ordförandelandet som integrerar prioriteringarna enligt den strategiska agendan 2019–2024 i rådets arbete. Så som det framhävs i 18-månadersprogrammet (så kallade trioprogrammet) har vi föresatt oss att säkerställa en smidig övergång till nästa lagstiftningscykel och att skapa nära och konstruktiva kontakter med de nya institutionerna.

Program