Hyppää sisältöön

Datatalous

Suomen tavoitteena EU-puheenjohtajakaudella on vahvistaa datatalouden kasvua ja tekoälyn hyödyntämistä Euroopassa osana sisämarkkinoiden kehittämistä. Datatalouden lähtökohtana tulisi olla asiakas eli käyttäjä.

Suomi järjestää puheenjohtajakaudella korkean tason datatalouskonferenssin. Se kokoaa laajasti yhteen datatalouden eri näkökohtia kestävän, kilpailukykyisen ja ihmiskeskeisen datatalouden periaatteiden määrittelemiseksi.  Suomi julkaisee datatalouskonferenssissa puheenjohtajan päätelmät datatalouden yhteisistä eurooppalaisista periaatteista. Televiestintäneuvostossa käydään poliittinen keskustelu ihmiskeskeisen ja kilpailukykyisen datatalouden ydinkysymyksistä.

Datatalous esillä useissa tapahtumissa

Datan hyödyntämistä ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia liikennesektorilla tuodaan vahvasti esiin myös muissa puheenjohtajakauden tapahtumissa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Digital Transport Days ja ilmatilan hallintaan liittyvä korkean tason Single European Sky -konferenssi.

Televiestintä- ja tietoyhteiskuntatyöryhmässä Suomi edistää puheenjohtajana sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevan asetusehdotuksen käsittelyä.

Data mahdollistaa paremmat palvelut

Tekoälyn ja automaation edistäminen on yksi keskeisistä keinoista parantaa EU:n kilpailukykyä osana maailmanlaajuista datataloutta.

Data mahdollistaa yhä käyttäjälähtöisemmät, edullisemmat ja ympäristöystävällisemmät palvelut. Jotta datatalous ja automaatio kehittyisivät, datan saatavuutta, laatua ja yhteen toimivuutta tulisi lisätä. EU-puheenjohtajakaudella on tarve vahvistaa eurooppalaisen datatalouden toimivuutta avaamalla tietosisältöjä laajemmin käyttöön ja lisäämällä kuluttajien ja käyttäjien oikeuksia omiin tietoihinsa ja niiden uudelleenkäyttöön (omadata-malli). EU:n asetus datan vapaasta liikkuvuudesta ja yleinen tietosuoja-asetus antavat tähän hyvän pohjan, mutta datan hyödyntämistä lisääviä toimia tulee edelleen edistää.

EU:n digitalisaatiokehitystä on edistetty vuonna 2015 julkaistun EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategian avulla. Komissio on täydentänyt strategiaa useilla tiettyä teemaa käsittelevillä tiedonannoilla.

Tausta

EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategia (2015)

Komission tiedonanto: Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen (2017)

Komission tiedonanto: Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus (2018)

Komission ehdotus yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)

Lisätietoja

Maria Rautavirta, yksikön johtaja, liikenneneuvos, tietoliiketoimintayksikkö, p. 0295 34 2564, [email protected]

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies, tietoliiketoimintayksikkö, p. 0295 34 2366, [email protected]