Hyppää sisältöön

Digitaalitalous

Digitalisaatio on yksi päätekijöistä, joiden pohjalle EU:n menestyminen kansainvälisessä kilpailussa rakentuu. Data- ja alustatalouden, tekoälyn sekä muiden nousevien teknologioiden luomia mahdollisuuksia on hyödynnettävä täysimääräisesti kestävän talouskasvun ja työllisyyden saavuttamiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

EU:n on pyrittävä globaaliin johtajuuteen digitaalitaloudessa. EU:n tulee kokonaisvaltaisesti tavoitella kestävää, turvallista ja luotettavaa, kilpailukykyistä sekä sosiaalisesti osallistavaa digitaalista taloutta. Digitalisaatiota tulee vahvistaa sekä valtavirtaistaa merkittävänä osana EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta ja kilpailukykyä.

Kilpailukykyneuvosto digitaalitalouden edistäjänä

Tulevilla politiikkaratkaisuilla tulee edistää digitaaliteknologioiden ja ratkaisujen nopeampaa leviämistä talouteen ja yhteiskuntaan sekä parempaa omaksumista myös pk-yritysten keskuudessa. Digitaalista turvallisuutta ja luottamusta tulee rakentaa sekä ylläpitää ja digitaaliseen osaamiseen tulee panostaa merkittävästi.

Huomionarvoista on, että teollisuuden ja palveluiden digitalisaatio on merkittävässä roolissa innovaatioiden syntymisen sekä arvonlisän luomisessa.

Digitaalitalouden tulevia politiikkaratkaisuja edistetään Suomen EU-puheenjohtajakaudella erityisesti kilpailukykyneuvostossa. Tavoitteena on, että kilpailukykyneuvostossa saavutettaisiin kokonaisvaltainen näkemys sisämarkkinoista, teollisuuspolitiikasta, tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta sekä digitaalitaloudesta.

Vauhtia Euroopan datatalouteen datan liikkuvuudella ja ekosysteemeillä

Euroopan datapolitiikkaa on hyödynnettävä eurooppalaisten arvojen mukaisten uusien palveluiden liikkeellepanevana voimana. Yrityksille ja yrittäjille on luotava kannustimia datan jakamiseen ja yhteiskäyttöön sekä huolehdittava Euroopan houkuttelevuudesta dataliiketoiminnan investointiympäristönä. Datan liikkuvuutta tulee parantaa sekä EU:n sisämarkkinoilla että globaalisti.

Ollakseen merkittävä toimija globaalissa digitaalitaloudessa ja vastatakseen yritystoiminnan tarpeisiin Euroopan tulee laatia kattava etenemissuunnitelma datan sääntely-ympäristön kehittämiselle sekä datan innovatiivisen ja oikeudenmukaisen käytön edistämiselle. Datataloutta tulee kehittää kokonaisvaltaisten periaatteiden mukaisesti. Näiden periaatteiden tulee koskea mm. datan saatavuutta, jakamista, käyttöä, uudelleenkäyttöä, yhteen toimivuutta, datan muuttumattomuutta sekä luottamuksen ylläpitämistä datan käsittelyä kohtaan.

Myös julkisen hallinnon tulee uudistaa toimintatapojaan ja edistää yritysten toimintamahdollisuuksia vauhdittamalla helppokäyttöisten, ensisijaisesti digitaalisten, palvelujen ja liiketoimintalähtöisten palveluekosysteemien kehitystä sekä osallistamalla yritykset palvelujen kehittämiseen.

Tekoäly ja luottamus Euroopan innovaatiotalouden vauhdittajia

Tekoäly ja automaatio ovat keskeisiä välineitä EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Esineiden internet, tekoäly sekä muut nousevat teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia sekä eurooppalaiselle liiketoiminnalle että yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Suomen tavoite EU:n neuvoston puheenjohtajana on edistää tekoälyn käyttöönottoa kaikilla sektoreilla sekä sellaisten tekoälypohjaisten ratkaisujen luomista, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin ja parantavat kilpailukykyä.

EU:n seuraavalle rahoituskaudelle 2021-27 suunniteltu Digitaalinen Eurooppa –ohjelma vastaa osaltaan näihin tavoitteisiin edistämällä liiketoiminnan digitaalista uusiutumista erityisesti pk-yrityksissä kautta Euroopan sekä tukemalla infrastruktuuria mm. suurteholaskennan hyödyntämiseen ja tekoälyratkaisujen testaamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee lisäksi rakentaa julkisen ja yksityisen sektorin menestyksekkäitä yhteistyömalleja (public and private partnerships, PPP), luoda tekoälyn soveltamiselle, kehittämiselle ja käyttöönotolle yhteinen eurooppalainen lähestymistapa sekä panostaa tekoälytutkimuksen kehittämiseen.

Euroopan on myös osallistuttava kansainväliseen kilpailuun rakentamalla tekoälyn eettisestä hyödyntämisestä kilpailuetu. Eettiset suuntaviivat on nähtävä tekoälyinnovaation mahdollistajina Euroopassa - on välttämätöntä luoda sellainen liiketoimintaympäristö, jossa tekoälyä voidaan käyttää luotettavasti ja vastuullisesti.

Kyberturvallisuus yksi puheenjohtajuuskauden prioriteeteista

Suomen puheenjohtajuuskaudella jatketaan lisäksi kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskusta sekä verkostoa koskevan asetuksen käsittelyä. Kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskus edistää kyberturvallisuutta koskevan tutkimuksen ja innovoinnin koordinointia. Se on myös tärkein väline, jolla EU voi yhdistää investointejaan kyberturvallisuusalan tutkimuksen, teknologian ja teollisuuden kehittämiseen. Kyberturvallisuuden osaamisverkosto muodostuu jäsenmaiden nimeämistä kansallisista koordinointikeskuksista.

Tausta

EU:n digitaaliset sisämarkkinat (englanniksi)

EU:n digitaalitalous ja -yhteiskunta (englanniksi)

EU:n digitaaliset sisämarkkinat: tekoäly (englanniksi)

EU:n kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskus sekä verkosto (englanniksi)

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Nina Alatalo, TEM,  p. 0295 047 171, [email protected]

Kaupallinen neuvos Antti Eskola, TEM, p. 0295 064 820, [email protected]

Asiantuntija Maikki Sipinen, TEM, p. 0295 047 013, [email protected]

Erityisasiantuntija Satu Vasamo-Koskinen, TEM, p. 0295 047 073, [email protected]

Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM, p. 0295063680, [email protected]