Hyppää sisältöön

Edustajakanne: paremmat oikeudet kuluttajille

Euroopan unioni haluaa turvata kuluttajan oikeudet ja parantaa kuluttajia suojaavien lakien noudattamista koko unionin alueella.

Puheenjohtajamaana Suomi johtaa neuvotteluja direktiivistä, jolla luotaisiin uusi eurooppalainen oikeussuojakeino, edustajakanne, kuluttajan oikeuksien vahvistamiseksi. Edustajakanne mahdollistaa hyvitysvaatimuksen esittämisen vahinkoa kärsineen kuluttajaryhmän puolesta siten, etteivät kuluttajat itse ole asianosaisia menettelyssä.

Edustaja ajaisi kuluttajaryhmän etua

Edustajakannedirektiivin tavoitteena on edistää kuluttajien oikeuksien toteutumista. Tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä kärsimistään menetyksistä silloin, kun elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä.

Käytännössä esimerkiksi kuluttajajärjestö voisi tietyin edellytyksin nostaa kanteen kuluttajaryhmän puolesta, jotta yksittäiset kuluttajat eivät joudu kukin toimimaan yksin omassa asiassaan.

Kuluttajajärjestö tai muu niin sanottu oikeutettu yksikkö voisi nykyisten kieltokanteiden lisäksi hakea kuluttajaryhmän edustajana lakia rikkoneelta elinkeinonharjoittajalta esimerkiksi hyvitystä virheellisestä tuotteesta tai vaatia tuotteen korjaamista tai korvaamista uudella. Edustaja voisi toimia kuluttajien puolesta tuomioistuimessa tai asioida kuluttajan oikeuksia valvovien viranomaisten kanssa. Tällainen ryhmässä toimiminen vahvistaa kuluttajan oikeuksia erityisesti tilanteessa, jossa sama tuote tai palvelu on aiheuttanut haittaa laajalle joukolle kuluttajia.

Tällä hetkellä EU-maissa on hyvin erilaisia mahdollisuuksia ryhmäkanteisiin tai muihin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin. Joissakin maissa tätä mahdollisuutta ei ole lainkaan.

Direktiivi sisältää myös säännökset, joilla pyritään estämään perusteettomia ja aiheettomia oikeudenkäyntejä.

Taustalla halu vahvistaa kuluttajien asemaa ja sisämarkkinoiden toimivuutta

Edustajakannedirektiivi on osa komission Kuluttajat vahvempaan asemaan -hanketta. Sillä pyritään varmistamaan, että eurooppalaiset kuluttajat voivat hyödyntää täysimääräisesti unionin lainsäädännön heille turvaamia oikeuksia. Komissio antoi ehdotuksen edustajakannedirektiiviksi 11.4.2018.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Kuluttajat vahvempaan asemaan 11.4.2018

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriö, +358 2951 50276, maarit.leppanen(at)om.fi