Hyppää sisältöön

Uusia työkaluja rikostutkinnassa tarvittavan sähköisen todistusaineiston saamiseksi

EU haluaa tehostaa rikosprosessissa tarvittavan sähköisen todistusaineiston saamista rajat ylittävissä tilanteissa, jotta rikokset saadaan selvitettyä ja rikolliset tuomittua nykyistä tehokkaammin. Uusia työkaluja luodessa on tärkeää turvata henkilötietojen suoja ja muut perusoikeudet sekä ottaa huomioon valtioiden suvereniteetti eli täysivaltaisuus.

Tavoitteena tehokkaampi rikostutkinta

Teknologinen kehitys on muuttanut rikollisuuden muotoja ja vaikuttanut merkittävästi siihen, miten rikoksia saadaan tutkittua ja selvitettyä. Rikokset tapahtuvat yhä useammin verkossa, ja sähköinen todistusaineisto on tärkeässä roolissa rikosten tutkinnassa.

EU:ssa on vuonna 2018 käynnistynyt lainsäädäntötyö, jonka tarkoituksena on luoda uusia työkaluja rikostutkintaa ja rikosoikeudenkäyntejä varten. Tavoitteena on luoda jäsenvaltioiden viranomaisille uusi eurooppalainen rajat ylittävän yhteistyön väline, jolla tehostetaan sähköisessä muodossa olevien todisteiden saamista sähköisen viestinnän palveluntarjoajilta rikostutkinnan käyttöön ja rikosoikeudenkäyntien todistusaineistoksi.

Neuvosto on jo hyväksynyt kantansa asiaa koskevista EU:n asetus- ja direktiiviehdotuksista. Tällä hetkellä ehdotuksia käsitellään  Euroopan parlamentissa sekä sen jälkeen neuvoston, parlamentin ja komission yhteisissä kolmikantaneuvotteluissa. Käsittelyn jatkoaikataulu riippuu Euroopan parlamentin kannanmuodostuksesta.

EU on myös käynnistänyt Yhdysvaltojen kanssa neuvottelut sopimuksesta, jonka nojalla sähköistä todistusaineistoa saataisiin nykyistä nopeammin myös yhdysvaltalaisilta palveluntarjoajilta EU:n jäsenvaltioille ja toisin päin. EU:ta neuvotteluissa edustaa komissio, joka raportoi neuvottelujen etenemisestä Suomen puheenjohdolla toimivalle neuvostolle.

Unionin on kunnioitettava EU:n perusoikeuskirjaa kaikessa lainsäädäntötyössä. Näitä perusoikeuskirjan turvaamia yksilöiden oikeuksia ovat muun muassa henkilötietojen suoja, yksityisyyden suoja ja syrjimättömyys.

Taustalla laajempi komission turvallisuusagenda

Komissio antoi 17.4.2018 ehdotuksen asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä. Asetusehdotuksessa säännellään, miten ja millä edellytyksillä jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen voi velvoittaa EU:n alueella palveluita tarjoavan palveluntarjoajan toimittamaan tai säilyttämään tietyn palveluntarjoajan hallussa olevan sähköisessä muodossa olevan tiedon, jota käytettäisiin todistusaineistona käynnissä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä. Kysymys voisi olla esimerkiksi sähköpostia koskevista sisältö- tai lähetystiedoista.

Komissio antoi 17.4.2018 ehdotuksen direktiiviksi, jolla luotaisiin yhdenmukaiset säännöt palveluntarjoajien laillisten edustajien nimittämiseksi ja helpotettaisiin todistusaineiston keräämistä rikosasioissa.

Ehdotukset liittyvät Euroopan turvallisuusagendaan, jolla pyritään terrorismin ja turvallisuusuhkien torjuntaan unionissa.

Lisäksi komissio antoi 5.2.2019 ehdotuksen sopimusneuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon. Neuvosto antoi ehdotuksen pohjalta 7.6.2019 päätöksen, jolla neuvosto valtuutti komission aloittamaan neuvottelut sopimuksen tekemiseksi.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö, +358 2951 50380, lauri.rautio(at)om.fi