Hyppää sisältöön

EU:n uudet turvallisuutta ja puolustusta koskevat aloitteet

Euroopan unioni on tiivistänyt turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään viime vuosina. EU:n puolustusyhteistyössä keskeisessä roolissa ovat niin sanotut uudet puolustusaloitteet, joihin voidaan lukea

  • pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY tai englanniksi PESCO),
  • puolustuksen vuosittainen arviointi (Coordinated Annual Review on Defence, CARD),
  • Euroopan puolustusrahasto (European Defence Fund, EDF) ja
  • EU:n kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamiskyvyn vahvistaminen.

Suomi haluaa varmistaa puheenjohtajakaudellaan, että jo asetetut tavoitteet toimeenpannaan tehokkaasti. Suomi myös jatkaa kaudellaan EU:ssa käytävää strategista keskustelua turvallisuudesta ja puolustuksesta.

Pysyvä rakenteellinen yhteistyö

EU:n neuvosto teki päätöksen pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) käynnistämisestä joulukuussa 2017. Yhteistyöhön osallistuvat kaikki EU:n jäsenmaat lukuun ottamatta Tanskaa, Maltaa ja Isoa-Britanniaa.

PRY:n on määrä edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista, tukea jäsenmaita sotilaallisen suorituskyvyn kehittämisessä ja syventää puolustusyhteistyötä. PRY toimii kahdella tasolla:

  1. Osallistujamaat ovat tehneet toisilleen velvoittavia sitoumuksia, joita arvioidaan säännöllisesti. Sitoumukset koskevat puolustusmateriaalialan investointeja, puolustusjärjestelmien yhdenmukaistamista, joukkojen käytettävyyttä, suorituskykypuutteiden täyttämistä ja eurooppalaisia materiaalihankkeita.
  2. Sitoumuksia toimeenpannaan yhteistyöprojekteilla, joihin maat osallistuvat omista lähtökohdistaan. Suomi on liittynyt varsinaisena jäsenenä neljään ja tarkkailijana kuuteen PRY-projektiin.

PRY on jaettu strategisiin jaksoihin, joista ensimmäiset ovat vuosina 2018–2020 ja 2021–2025. Jaksojen alussa tarkennetaan tavoitteet sitoumusten täyttämiseksi. Osallistuvat jäsenvaltiot laativat vuosittain kansalliset toimeenpanosuunnitelmat, joissa raportoidaan sitoumusten toimeenpanosta kuluneena vuonna ja esitetään suunnitelmat tuleville vuosille.

Puolustuksen vuosittainen arviointi

Puolustuksen vuosittainen arviointi (CARD) käynnistettiin kaksivuotisena kokeiluna toukokuussa 2017. Sen tavoitteena on luoda tilannekuva Euroopan sotilaallisista suorituskyvyistä, tuottaa arvioita puolustusyhteistyön edistymisestä sekä tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia. Arviointi kattaa muun muassa jäsenmaiden puolustusmenot sekä EU:n suorituskykyjen kehittämisen prioriteettien toimeenpanon.

Ensimmäinen arviointiraportti valmistui syksyllä 2018, ja ensimmäinen varsinainen CARD-kierros on määrä käynnistää vuonna 2019. Jäsenmaat päättävät itsenäisesti arvioinnin yhteydessä jakamastaan tiedosta sekä tulosten ja suositusten toimeenpanosta.

Euroopan puolustusrahasto

Komissio on esittänyt vuosien 2021–2027 rahoituskehyksen yhteyteen Euroopan puolustusrahastoa. Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2018 suurelta osin komission ehdotuksen, mutta esimerkiksi rahaston rahoitus riippuu seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä tehtävästä kokonaissopimuksesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puolustusyhteistyölle ollaan varaamassa osuutta EU-budjetista.

Euroopan puolustusrahastosta tuettaisiin investointeja yhteiseen puolustustarvikkeiden ja -teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. Rahastolla vahvistettaisiin synergioita ja kustannustehokkuutta puolustusteollisuudessa.

Tarkoituksena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokykyä, sekä vahvistaa yhtenäisiä ja avoimia EU:n sisämarkkinoita. Rahasto kannustaa myös esimerkiksi pk-yrityksiä osallistumaan hankkeisiin yli rajojen.

EU:n kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamiskyky

EU:n kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamiskykyä on vahvistettu niin strategisella kuin taktisella tasolla. Vuonna 2017 perustettu sotilaallisten koulutusoperaatioiden johtoesikunta (MPCC) vastaa koulutusoperaatioiden suunnittelusta ja johtamisesta.

MPCC:tä on tarkoitus jatkokehittää siten, että se voisi ottaa vuonna 2020 vastuun pienimuotoisen toimeenpanevan operaation suunnittelusta ja johtamisesta. MPCC:n johtajana ja EU:n sotilasesikunnan päällikkönä toimii tällä hetkellä suomalainen kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen.

Taustalla EU:n globaalistrategia

EU:n uudet turvallisuutta ja puolustusta koskevat aloitteet perustuvat Eurooppa-neuvoston antamaan ohjaukseen, heinäkuussa 2016 julkaistuun EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittiseen globaalistrategiaan sekä tätä seuranneisiin neuvoston päätelmiin ja komission julkaisemaan Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelmaan.

EU:n neuvosto: EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö 
Euroopan ulkosuhdehallinto: EU:n globaalistrategia (englanniksi)

Lisätietoja

Lähetystöneuvos Outi Hyvärinen, ulkoministeriö, p. +358 295 3500 035, outi.hyvarinen(at)formin.fi
erityisasiantuntija Tuomas Koskenniemi, puolustusministeriö, p. +358 295 140 058, tuomas.koskenniemi(at)defmin.fi