Hoppa till innehåll

Dataskydd

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Tomi Lindholm
Statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet
tietosuojavastaava(a)vnk.fi

Personuppgiftsansvarig
Statsrådets kansli
PB 23, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo(a)vnk.fi, tfn 0295 160 334

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland.
Mer information om dina dataskyddsrättigheter: tietosuoja.fi

 

 

Ackreditering under EU-ordförandeskapet

Statsrådets kansli producerar tillsammans med CWT Finland en tjänst för ackreditering av mötesdeltagare och medieföreträdare under EU-ordförandeskapet. CWT Finland registrerar i anmälningssystemet Lyyti personuppgifter om mötesdeltagare och medieföreträdare och lagrar uppgifterna den tid som bl.a. produktionen av tjänster kräver det och som behövs för att uppfylla de lagstadgade kraven i t.ex. de lagar som gäller ekonomisk rapportering.

I sitt arbete behandlar personalen vid statsrådets kansli vid behov och i stödsyfte namn- och datumuppgifter från Lyyti.

Mer information om behandling av personuppgifter – CWT Finland

Mötesdeltagarnas namn, e-postadresser och telefonnummer överförs från Lyyti till rådets generalsekretariats portal Presidency Portal for Informal Events. Mötesdeltagarna kan registrera sig i portalen när de har ackrediterat sig till ett möte.

Uppgifterna om mötesdeltagare och medieföreträdare överförs från Lyyti till statsrådets kanslis system där deltagarnas passerkort för de möten som ordnas i Finland behandlas och beviljas.

Vi behandlar personuppgifterna enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla statsrådets kanslis rättsliga förpliktelse.

Registrerade uppgifter

I Lyyti registreras i samband med ackrediteringen personens namn, medborgarskap, födelsedatum och födelseort, telefonnummer och bild, det land eller den organisation som personen företräder, en kopia av personens identitetshandling samt uppgifter om eventuell specialdiet. Av medieföreträdare begärs dessutom uppgifter om mediet (arbetsgivaren).

Utlämnande av uppgifter

Processen för medieackreditering omfattar en säkerhetsutredning av person. Skyddspolisen är den huvudansvarig personuppgiftsansvariga för registret över säkerhetsutredningar. Statsrådets kansli överlämnar till Skyddspolisen personuppgifter om dem som har samtyckt till en säkerhetsutredning av person.

Mer information om säkerhetsutredningen av person

Statsrådets kansli lämnar inte ut uppgifter till områden utanför EU eller EES.

Lagringstid för uppgifterna

Vi lagrar personuppgifterna den tid statsrådets kansli behöver dem för att kunna genomföra avtal och producera tjänster, besvara förfrågningar om evenemang, uppfylla sina rättsliga förpliktelser samt uppfylla lagstadgade krav i t.ex. lagar som gäller ekonomisk rapportering.

Möten

Vid de informella möten som ordnas i Finland under EU-ordförandeskapet tillämpas den allmänna dataskyddsförordningen. Rådet ordnar i Finland dessutom 15 arbetsgruppsmöten där dataskyddsförordningen för EU:s institutioner tillämpas.

För mötena under EU-ordförandeskapet ansvarar antingen statsrådets kansli tillsammans med sina tjänsteleverantörer eller de övriga ministerierna och ämbetsverken. Denna dataskyddsbeskrivning gäller de möten som statsrådets kansli ansvarar för. Ministerierna och ämbetsverken ansvarar för dataskyddsinformationen om deras evenemang.

Mötesarrangemangen kräver insamling av personuppgifter vid anmälan till möten. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. på en lagstadgad skyldighet för statsrådets kansli.

Vid evenemangen får fotografier tas. Fotografierna får användas vid kommunikation som anknyter till mötena. Fotografierna behandlas enligt artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen. Med andra ord behövs behandlingen vid utförande av en uppgift av allmänt intresse. 

Vid mötena får gruppfoton tas. Om en mötesdeltagare inte vill vara med på ett gruppfoto, ska hen meddela det senast när fotot tas.

Mötesdeltagarna får fotograferas för fastställande av deras identitet och säkerställande av deras säkerhet.

Mötena får direktsändas genom videouppspelning.

I Finland tillämpas offentlighetslagen, enligt vilken alla har rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. Myndighetshandlingarna är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt.

En mötesdeltagare har alltid rätt att kontrollera sina personuppgifter, att begära att uppgifterna rättas eller raderas och att behandlingen av dem begränsas. Vid behov har en mötesdeltagare också rätt att lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen.

Mer information om användarens rättigheter och kontrollen av personuppgifter